Artifacts of Memory blogpost № 3/4 (voortgang dec 2020 — jan 2021)

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt Superposition door middel van financiële ondersteuning de kans om het project Artifacts of Memory te ontwikkelen tot een volwaardige smartphone applicatie. Meer over de subsidieregeling genaamd “Digital Heritage x Public” leest u hier. Door middel van deze blog stellen wij geïnteresseerden graag op de hoogte van de voortgang die wij de komende maanden zullen maken.

Binnen Artifacts of Memory onderzoekt Superposition hoe gedistribueerde audiovisuele erfgoedobjecten door middel van de cinematische overeenkomsten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Met Artifacts of Memory kan de gebruiker op een taal- overstijgende manier zoekopdrachten uitvoeren in zijn of haar eigen omgeving en zelf nieuwe narratieven samen stellen door objecten uit uiteenlopende, erfgoedinstellingen aaneen te schakelen.

Aanvullend op onze eerdere post bieden wij in deze nieuwe post een inkijk in de stappen die we vanaf december 2020 hebben gezet.

Implementatie lijndetectie in onze app
De afgelopen paar weken hebben we voortgang geboekt met het implementeren van de door Błażej ontwikkelde aanpak voor lijndetectie in onze app. We kwamen er al gauw achter dat het op onze test-iPhones geen enkel probleem is om de lijndetectie in real-time uit te voeren.

De herkende lijnen vóór het uitfilteren van de gelijksoortige. Zie de vorige blogpost voor een uitgebreider inzicht.

Door de aanpak ook daadwerkelijk op deze manier te implementeren konden we gaan spelen met de techniek, en kwamen we erachter dat we ook lijnen kunnen gaan “tekenen” met een potlood. Dit is iets dat we verder willen onderzoeken.

Het herkennen in real-time van een lijn die wordt getekend.
Een visualisatie van de stappen die nodig zijn om gelijksoortige lijnen uit te filteren. Het helpt ons vaak dit soort diagrammen en tests te maken om gevoel te krijgen voor bepaalde algoritmes.

Portaal naar Zoekresultaat
Naast het implementeren van de lijnherkenning zijn we aan de slag gegaan met het visualiseren van de resultaten. We kwamen uit op het idee van een portaal dat zich opent zodra een resultaat wordt gevonden en het publiek uitnodigt naar binnen te stappen, waarna de volledige film bekeken kan worden.

Een eerste test-portaal, gezien vanuit verschillende perspectieven.

Dit is een eerste test met een cirkelvormig portaal dat van verschillende kanten een gevoel van diepte geeft maar uiteindelijk toch plat blijkt te zijn. We vinden het interessant hoe deze vormen spelen met drie dimensies en toch een grafisch contrast met de omgeving opleveren.

Vervolgens zijn we deze portalen gaan doorontwikkelen en andere vormen gaan onderzoeken. Ook hebben we het uiterlijk van de portalen onderzocht: we proberen uit te stralen dat de portalen “leven” en het publiek uitnodigen.

Ze zijn daarom soms transparant, soms breken ze licht en kleur. Ons huidige onderzoek richt zich op het dynamisch genereren van deze drie-dimensionale vormen aan de hand van de herkende lijn. Zo is elk portaal anders en aangepast aan de archiefbeelden die getoond worden.

Hetzelfde portaal, gezien vanuit verschillende perspectieven, en uiteindelijk het portaal toegepast op de plek waar een lijn herkend wordt.

--

--

--

We explore possibilities for an emotive and expressive relationship with the digital world through technology, code and design.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Superposition

Superposition

We explore possibilities for an emotive and expressive relationship with the digital world through technology, code and design.

More from Medium

The new era of the GameFi-NFT-Horse perfect ecosystem has revitalized the market

Prenatal Empowerment

Rhetorical Artifact Analysis: “This is Water”

Discipleship Manifesto (Part Three)